Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μεγάλος ἀπολογητής καί ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας, γεννήθηκε στή Δαμασκό τῆς Συρίας ἐπί εἰκονομάχου Αὑτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου.

Σπούδασε μαζί μέ τόν ἀδελφό του Κοσμᾶ (τόν μετέπειτα Ἅγ. Κοσμᾶ Ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ) σέ ἅγιο διδάσκαλο ὅλες τίς ἐπιστῆμες: Φιλοσοφία, Ρητορική, Διαλεκτική, Ἀριθμητική, Γεωμετρία, Ἀστρολογία κλπ.. Στή συνέχεια γίνεται Πρωθυπουργός τῶν Ἀράβων.

Ἐνῶ μαίνεται ἡ εἰκονομαχία ἀπ’ τόν εἰκονομάχο Αὑτοκράτορα Βυζαντίου Λέοντα Γ΄ τόν Ἴσαυρο, μάχεται στήν πρώτη γραμμή στέλνοντας πολλές ἐπιστολές ἀπ’ τή Δαμασκό στή Βασιλεύουσα καταπολεμώντας τήν αἵρεσι τῶν εἰκονομάχων, στηρίζοντας τούς πιστούς.

Ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος δέν μποροῦσε νά συλλάβη τόν Ἁγ. Ἰωάννη, διότι βρισκόταν σέ ἄλλο κράτος στό ὁποῖο δέν εἶχε καμμία ἐξουσία. Ἔτσι τόν συκοφαντοῦν μέ πλαστές ἐπιστολές καλλιγράφου, ὁ ὁποῖος μιμήθηκε τό γραφικό χαρακτῆρα τοῦ Ἁγίου, στό Χαλίφη τῆς Δαμασκοῦ ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι προδότης του καί θέλει νά τόν σκοτώση.

Τό ἀποτέλεσμα τῆς σατανικῆς συκοφαντίας ἦταν νά τοῦ κόψουν τό δεξί χέρι. Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης τό πῆρε καί μετά ἀπό προσευχή μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ἔγινε θαυματουργική συγκόλλησι τοῦ χεριοῦ παραμένοντας τό σημάδι ἀπ’ τό κόψιμο γιά ἀπόδειξι τοῦ θαύματος. Ὁ Χαλίφης πείσθηκε ὅτι ἦταν συκοφαντία καί τοῦ ζήτησε συγγνώμη. Ὁ Χαλίφης ἤθελε νά τόν ξανακάνη Πρωθυπουργό ἀλλά ὁ Ἅγιος τοῦ τό ἀρνήθηκε εὐγενικά, θέλωντας νά ἀφιερωθῆ στό Θεό.

Ἔτσι φεύγει γιά τή Μονή τοῦ Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη καί γίνεται ἀρχάριος μοναχός σέ σπουδαῖο Γέροντα, ὅπου τοῦ διδάσκει τήν ὑπακοή καί τήν ἄσκησι. Οἱ Γέροντες τῆς Μονῆς γιά νά δοκιμάσουν τήν ὑπακοή του τοῦ ἀπαγόρεψαν νά ξαναγράψη γράμματα καί τροπάρια καθώς καί νά ψέλνη, πρᾶγμα τό ὁποῖο ὁ Ἅγιος τό τήρησε γιά μεγάλο διάστημα μέ ἀδιάκριτη ὑπακοή καί αὐταπάρνησι μέχρις ὅτου παρουσιάσθηκε ἡ Θεοτόκος στό Γέροντα καί τοῦ εἶπε νά τόν ξαναφήση νά γράφη ὑμνογραφία καί ἀπολογητική ὑπέρ τῆς Πίστεως γιά νά στηρίζωνται οἱ ψυχές κατά τῶν αἱρέσεων.

Πολλά τροπάρια τά ἔγραψε μαζί μέ τόν Ἁγ. Κοσμᾶ Ἐπίσκοπο Μαϊουμά τόν ὑμνογράφο καί μελωδό, τό θετό ἀδελφό του ὅπου ἔγινε κι αὐτός μοναχός στή ἴδια Μονή, ὅπως καί ὁ ἀνιψιός τοῦ Ἅγίου Ἰωάννου, ὅσιος Στέφανος ὁ ὑμνογράφος.

Ἔπειτα ὁ Ἁγ. Ἰωάννης χειροτονεῖται Πρεσβύτερος παραμένοντας στή Μονή , ἀσχολούμενος μέ τήν ἀπολογητική ὑπέρ τῆς Πίστεως καί κατά τῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων, ἀλλά καί μέ τήν ὑμνογραφία.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε στή Μονή τοῦ Ἀγ. Σάββα στίς 4/12/760 σέ ἡλικία 104 ἐτῶν.