π. Επιφάνιος

Ἕτος 1972. Ἔχω ἐπιστρέψη ἀπ’ τήν Ν. Ἀφρική –ὅπου ἐκείνη τήν ἐποχή οἱ φυλετικές διακρίσεις κυριαρχοῦν– μετά ἀπό δύο χρόνια παραμονῆς μου ἐκεῖ. Τήν περίοδο ἐκείνη, ἔχοντας ὁλοκληρωθῆ οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες, προχωρᾶ ἡ ἁγιογράφισι στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἐπιφανίου σέ κτήμα τῆς οἰκογενείας μας, στό Βουρνάζι Μεσσηνίας, μέ τή φροντίδα τοῦ π. Ἐπιφανίου. Ἐρχόμενος ἀπ’ τήν Ν. Ἀφρική ἔφερα μαζί μου καί ἀρκετά χρήματα. Σκέφθηκα κι ἐγώ, ἕνα μέρος τῶν χρημάτων νά τό διαθέσω γιά τήν ἁγιογράφισι τοῦ ναϋδρίου, καί τήν ἀνωτέρω σκέψι μου τή μοιράσθηκα μέ τόν π. Ἐπιφάνιο. Ἡ ἀπάντησί του σταθερή καί κρυστάλλινη: “Ὄχι Πολυνείκη μου, ν’ ἁγιογραφήσουμε τό ἐκκλησάκι μας μέ ‘χρήματα αἵματος’ κι ἐκμεταλεύσεως” καί συνέχισε, “δέν φταῖς ἐσύ παιδάκι μου γιά τό καθεστώς πού κυβερνᾶ τή Ν.

Continue reading “π. Επιφάνιος”

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μεγάλος ἀπολογητής καί ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας, γεννήθηκε στή Δαμασκό τῆς Συρίας ἐπί εἰκονομάχου Αὑτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου.

Σπούδασε μαζί μέ τόν ἀδελφό του Κοσμᾶ (τόν μετέπειτα Ἅγ. Κοσμᾶ Ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ) σέ ἅγιο διδάσκαλο ὅλες τίς ἐπιστῆμες: Φιλοσοφία, Ρητορική, Διαλεκτική, Ἀριθμητική, Γεωμετρία, Ἀστρολογία κλπ.. Στή συνέχεια γίνεται Πρωθυπουργός τῶν Ἀράβων.

Ἐνῶ μαίνεται ἡ εἰκονομαχία ἀπ’ τόν εἰκονομάχο Αὑτοκράτορα Βυζαντίου Λέοντα Γ΄ τόν Ἴσαυρο, μάχεται στήν πρώτη γραμμή στέλνοντας πολλές ἐπιστολές ἀπ’ τή Δαμασκό στή Βασιλεύουσα καταπολεμώντας τήν αἵρεσι τῶν εἰκονομάχων, στηρίζοντας τούς πιστούς.

Ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος δέν μποροῦσε νά συλλάβη τόν Ἁγ. Ἰωάννη, διότι βρισκόταν σέ ἄλλο κράτος στό ὁποῖο δέν εἶχε καμμία ἐξουσία. Ἔτσι τόν συκοφαντοῦν μέ πλαστές ἐπιστολές καλλιγράφου,

Continue reading “Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός”