Συνοδοιπορία στη Μεγάλη Εβδομάδα

Γράφει ὁ Γέρ. Πετρώνιος Τανάσε: «Ἡ Μεγάλη Παρασκευή εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν σκανδάλων καί τῶν ἀποτυχιῶν: Ὁ περιούσιος λαός χάνει τή δόξα καί τή δικαιοσύνη τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ, λόγῳ τῆς ἀπιστίας καί τῶν ἀτίμων ἔργων του πρός τό Θεό· ὁ Ἰούδας ἀπό μαθητής καί ὑποψήφιος τῆς Βασιλείας Του, κληρονομεῖ τήν κόλασι, λόγῳ τῆς φιλαργυρίας του· ὁ μαθητής Του Πέτρος ἀρνεῖται τό Διδάσκαλο ἀπό μία ἀδιάκριτη ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό του, καί μόνο μέ τά καυτά δάκρυά του μπόρεσε νά ξεπλύνη τό σφάλμα του· ἡ ἀκόλαστη γυναῖκα γίνεται μυροφόρος κι ὅλος ὁ κόσμος στούς αἰῶνες θά διηγῆται τήν ταπείνωσι καί τή μετάνοιά της, ἐνῶ ὁ ληστής μέ τόσα κακά καί φόνους, εἰσέρχεται πρῶτος στόν παράδεισο μέ πίστι καί ταπείνωσι!

Ὅλες αὐτές οἱ ἀπροσδόκητες μεταλλαγές μᾶς γεμίζουν ἀπό τρόμο κι ἐλπίδα συγχρόνως.

Continue reading “Συνοδοιπορία στη Μεγάλη Εβδομάδα”

Προς το Πάθος

«Ἕνας σκουπιδιάρης, στίς Ἰνδίες, πού ἦταν πιστός χριστιανός, κήρυττε συχνά στό δρόμο καί γύρω του μαζευόταν πολύς κόσμος. Μιά μέρα ἕνας “ἀξιοπρεπής” κύριος εἶπε ὅτι δέν μποροῦσε νά καταλάβη τί ἄκουγαν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι ἀπό ἕνα σκουπιδιάρη. Καί ἐκεῖνος τότε ἀποκρίθηκε:

“Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθε στά Ἱεροσόλυμα καθισμένος στό ταπεινό ὑποζύγιο, ὅλοι ἅπλωναν τά φορέματά τους κάτω ἀπ᾽ τά πόδια τοῦ ζώου αὐτοῦ. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ὅμως τό ξεκαβαλλίκεψε, κανείς πιά δέν τό πρόσεξε”.

Μέ ἄλλα λόγια: Μή δίνετε προσοχή σέ μένα. Ἐγώ εἶμαι μηδέν. Τό Χριστό τόν Ὁποῖο σᾶς κηρύττω νά προσέχετε».

«Ὁ ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας, παίρνει ἀξία καί ἑλκύει τιμές, ὅσο ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὑποζύγιο τοῦ Κυρίου. Ἀλλιῶς…».

Continue reading “Προς το Πάθος”

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΙ ΤΟΥ

«Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράξενο εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια τό ὅτι ἐρχόμασθε σ᾽ αὐτό τόν κόσμο ὄχι γιά νά ζοῦμε σ᾽ αὐτόν, ἀλλά γιά νά σωθοῦμε ἀπ᾽ αὐτόν. Ὅπως οἱ ἄνθρωποι δέν πηγαίνουν στόν πόλεμο γιά νά ἡδονίζωνται μέ τόν πόλεμο, ἀλλά γιά νά σωθοῦν ἀπ᾽ τόν πόλεμο!…

Οἱ πραγματικοί χριστιανοί ποτέ δέν θεωροῦν αὐτή τή ζωή διαφορετικά παρά σάν στρατιωτική θητεία. Κάθε στρατιώτης ἔχει νά ὑπηρετήση τή θητεία του, καί νά πάη στό σπίτι του. Κι ὅπως οἱ στρατιῶτες μετροῦν τίς μέρες τῆς θητείας τους καί μέ χαρά σκέπτονται τήν ἐπιστροφή στό σπίτι τους, ἔτσι καί οἱ χριστιανοί ἀσταμάτητα σκέπτονται περί τοῦ τέλους αὐτῆς τῆς ζωῆς καί περί τῆς ἐπιστροφῆς στό σπίτι τους».

Ὁ Χρυσόστομος,

Continue reading “Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΝΑΤΩΣΙ ΤΟΥ”

Περί Κολάσεως

Διαβάζουμε: «Ἡ Βίβλος μιλᾶ διαρκῶς γιά τό θέμα τῆς κολάσεως, καί μάλιστα μέ πολύ βαρειές λέξεις. Μοιάζει μέ φορτηγό πού ἔσπασαν τά φρένα του στόν κατήφορο καί κορνάρει διαρκῶς γιά νά προειδοποιήση γιά τόν κίνδυνο. Δυστυχῶς ὅμως, λίγοι ἄνθρωποι παίρνουν στά σοβαρά τίς προειδοποιήσεις τῆς Βίβλου γιά τήν κόλασι καί τήν ὑπόσχεσί της γιά τόν παράδεισο. Ἀλλά, ὅπως λέει ὁ συγγραφέας τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστ ολῆς: “Διά τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν (: γιά νά μή χάσουμε τή σωτηρία). Εἰ γάρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων λαληθείς λόγος ἐγένετο βέβαιος καί πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν (: τιμωρήθηκε δικαίως), πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;”(Ἑβρ 2, 1-3)».

Οἱ ψευδομάρτυρες του Ἰεχωβᾶ λένε ὅτι ἡ ψυχή ἐκμηδενίζεται μετά θάνατον,

Continue reading “Περί Κολάσεως”