Ἀνέγερσι Ἱ. Μονῆς

Τά ἔσοδα ἀπό τά βιβλία θά

διατεθοῦν γιά τήν ἀνέγερσι Ἱ. Μονῆς.