Περί Χριστιανισμού

  • Ἀπό τό ἔργο τοῦ Corneille «Πολύευκτος ὁ Μάρτυς»: «Ὁ πατέρας της [τῆς Παυλίνας, συζύγου τοῦ Πολυεύκτου], πού ἔγινε ἡ αἰτία τῆς καταδίκης τοῦ Πολυεύκτου, μετά τόν ἡρωϊκό θάνατο τοῦ γαμπροῦ του ὁμολογεῖ στούς ἐθνικούς: “Ἐγώ τόν ἔκανα μάρτυρα, ὁ θάνατός του μέ ἔκανε Χριστιανό. Ἐγώ προξένησα ὅλη τήν εὐτυχία του, αὐτός θά κάνη τή δική μου. Ἔτσι ἐκδικεῖται καί ὀργίζεται ἕνας Χριστιανός”»(Μ, 13).
  • Ὁ Chateaubriand στίς Ἱστορικές Μελέτες του «διακηρύττει ὅτι ὁ Χριστιανισμός ὑπῆρξε ὁ ναυαγοσώστης τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Παρέκει, ὅτι “δέν ὑπάρχει τίποτε μετά τό Χριστιανισμό· ὁ Χριστιανισμός δέν ἔχει κανένα κληρονόμο”»(Μ, 47).
  • Ὁ Ἀλ. Τσιριντάνης σημειώνει: «Ὁ Χριστιανισμός, θετικό σύστημα χαρᾶς, κατεδίκασε τήν ἀπαισιοδοξία παλαιῶν θρησκευμάτων καί νεωτέρων φιλοσοφικῶν σχολῶν.

Continue reading “Περί Χριστιανισμού”

Ψυχική Τόνωσι

Μικρές ἀλήθειες: «Τά δάκρυα τῆς μητέρας εἶναι ἡ πιό ἰσχυρή ὑδροηλεκτρική δύναμι τοῦ κόσμου»

«Ἡ σεμνότητα εἶναι ἡ ταξιθέτις πού μᾶς βοηθάει νά βρίσκουμε πάντα στή ζωή, τή σωστή μας θέσι»

«Ὁ Soljenitsyne ἔχει πεῖ σέ μιά ἀξιομνημόνευτη φράσι του, ὅτι “ἡ διαχωριστική γραμμή μεταξύ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ περνᾶ μέσα ἀπό τήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου”».

Μικρές ἀλήθειες: «Ἡ καλή φήμη εἶναι ἕνα ἄλογο, πού ὅλοι θέλουν νά τό καβαλικέψ

ουν. Ἀλλά λίγοι θέλουν νά τό ταΐσουν».

«Ἡ ζωή μοιάζει μέ βιβλίο, τό ὁποῖο οἱ ἐπιπόλαιοι καί οἱ τεμπέληδες τό φυλλομετροῦν ἀδιάφορα, ἐνῶ οἱ φρόνιμοι τό διαβάζουν μέ προσοχή γιατί ξέρουν ὅτι μιά μονάχα φορά ἐπιτρέπεται νά τό διαβάσουν».

Continue reading “Ψυχική Τόνωσι”