Β΄ Παρουσία

Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Γράφει ὁ Jeremy Αndersonl: «Ὁ Richard Landes διευθύνει τό Κέντρο Μελετῶν Χιλιετίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Βοστώνης, τό ὁποῖο παρέχει μοναδική ἄποψι τοῦ φαινομένου τοῦ ἔτους 2000 ἀπό ἱστορική καί πολιτισμική ἄποψι καί φιλοξενεῖ ἕνα ἰδιαίτερα ἐπιβραβευμένο website (www.mille.org). Μέ ἀναφορές στή μεσαιωνική ἱστορία καί ἀνάλυσι τῶν κινημάτων γιά τό προηγούμενο millennium, ὁ Landes ταυτοποιεῖ δύο χαρακτηριστικές ἀντιδράσεις τίς ὁποῖες συμβολίζει ὡς “ἀντίδρασι πετεινοῦ” καί “ἀντίδρασι κουκουβάγιας”. Οἱ πετεινοί εἶναι οἱ ὁραματιστές τῆς ἀποκαλύψεως πού ξεφωνίζουν: “Ἔρχεται ἡ αὐγή, ξυπνῆστε”. Οἱ κουκουβάγιες ἀπαντοῦν πιό συντηρητικά, κρώζοντας: “Σιωπή, ἔχουμε ἀκόμα πολύ νύκτα μπροστά μας, πέστε πάλι γιά ὕπνο”. Παραδείγματα καί τῶν δύο στάσεων παρατηροῦνται σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας καί εἶναι ἐξίσου προφανῆ σήμερα»(Βritish Μedical Journal,

Continue reading “Β΄ Παρουσία”

Ο αντίχριστος

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Μέ συνοχή ψυχῆς πρέπει ὁ Χριστιανός νά προσεγγίζη τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου: θά βαδίζη σέ στενό μονοπάτι ἀνάμεσα σέ δύο γκρεμούς. Οὔτε πρέπει νά ἐφησυχάζη τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους —«δέν εἶναι τίποτε»—, οὔτε, ὅμως, καί νά τρομοκρατῆται καί νά τρομοκρατῆ —«ὅλα στήν ἐποχή μας εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου».

Δέν θά πρέπη νά μένη σέ εὐφυολογήματα τοῦ τύπου: «Τί τιμή δείχνει τό barcode τῆς ζέβρας;»(Ζ, 71) ἤ «ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ εἶναι τό 25,81, δηλ. ἡ τετραγωνική ρίζα τοῦ 666»(Ἀρκᾶς).

Θά πρέπη νά ξέρη ὅτι τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου δέν εἶναι σφράγισμα δοντιῶν, κάτι δηλ. τό ὠφέλιμο. Ἄν τό δεχθῆ οἰκειοθελῶς καί δέν τό ἀποπτύση θά καταλήξη στήν Κόλασι.

Continue reading “Ο αντίχριστος”