Ξυλοπόδαροι σε θρησκευτικά τσίρκα

«Θεώρησε ὅτι, κάποιος τρώει φαγητό τό ὁποῖο περιέχει μία ποικιλία ἀπό θρεπτικά συστατικά ἀναμεμιγμένα μέ κάποια ἄλλα τά ὁποῖα εἶναι δηλητηριώδη. Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά τοῦ ποῦμε ποιά εἶναι τά καλά συστατικά. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι προειδοποίησι γι᾽ αὐτά πού εἶναι βλαβερά. Ἔτσι καί ἐδῶ, δέν εἶναι ἀναγκαῖο νά τονίσουμε τίς ἀλήθειες τῆς Βhagavad Gita [καί ὅλων τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν βιβλίων], ἀλλά τά θανατηφόρα λάθη τά ὁποῖα περιλαμβάνει».

Ὁ Ηelmuth von Glasenapp, μιλώντας γιά τήν Ἰνδική καί τή Δυτική Φιλοσοφία, γράφει, σωστά: «Σ᾽ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις, καί σέ πολυάριθμες ἄλλες, προβάλλουν συγκλίσεις πού μέ κανέναν τρόπο δέν μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐξαρτήσεις, γιατί οἱ Ἰνδοί καί οἱ Δυτικοί φιλόσοφοι δέν γνώριζαν τίποτε οἱ μέν γιά τούς δέ ὅταν διατύπωναν τίς διδασκαλίες τους.

Continue reading “Ξυλοπόδαροι σε θρησκευτικά τσίρκα”

Ασιατικά Θρησκευτικά Νοσηλευτήρια

ΘΑΥΜΑΤΑ

Πολλοί ἄνθρωποι φεύγουν ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι, ὡς δῆθεν ὀρθολογιστές, δέν δέχονται τά θαύματα, τά ὁποῖα πρεσβεύει Αὐτή. Νά, ὅμως, πού προσχωροῦν σέ ἀνατολικές θρησκεῖες, ὅπου, ὅπως αὐτές διατείνονται, ὑπάρχει πληθώρα θαυμάτων καί μάλιστα ἀλλόκοτων.

Τή θέσι μας αὐτή τήν κατοχυρώνουμε στίς ἑπόμενες σελίδες παραπέμποντας σέ δικές τους πηγές καί σέ σχετικά βοηθήματα ἀνθρώπων κάθε ἄλλο παρά Χριστιανῶν.

Θά πρέπη νά τονίσουμε ὅτι μιά βασική διαφορά τῶν δικῶν μας θαυμάτων ἀπό ἐκεῖνα τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν εἶναι ἡ, στά δικά μας, παντελής ἔλλειψι ἐπιδείξεως καί μή σκοπιμότητος: ὁτιδήποτε ἔπραττε ὁ Χριστός καί οἱ Ἅγιοι εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μιά προφανῆ βοήθεια πρός τόν ἄνθρωπο.

αἸνδουϊσμός

«Τελικά γεννήθηκε ὁ Κrishna.

Continue reading “Ασιατικά Θρησκευτικά Νοσηλευτήρια”

Λαμπτήρες Θρησκευτικού Φθορισμού

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙ

Βασική θέσι ὅλων τῶν ἀνθρώπων, Χριστιανῶν καί μή, εἶναι ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε δρᾶσι μας (πρᾶξι, σκέψι, λόγος) ἔχει ἐπιπτώσεις —δημιουργεῖται τό λεγόμενο karma— καί «ἀπαιτεῖ» ἀμοιβή: καλή ἤ κακή. Διαβάζουμε στή Βίβλο: «Ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε (: μέ ὅποια αὐστηρή κρίσι κατακρίνετε, θά κατακριθῆτε), καί ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν»(Μθ 7, 2).

• Γράφει καί ἡ Gill Εdwards: «Ὁ Χριστός ἐπίσης ἔμοιαζε νά ἀναφέρεται καί στό νόμο τοῦ karma: “… γιατί ὅλοι πού παίρνουν τό σπαθί νά ἀφανισθοῦν μέ τό σπαθί”(Μθ 26, 52)».

• Στή συνέχεια, ὅμως, οἱ δρόμοι ἀμοιβῆς διαχωρίζονται: Σύμφωνα μέ τίς ἀνατολικές θρησκεῖες οἱ ἀπολαβές ἤ οἱ τιμωρίες ἐπεκτείνονται σέ μελλοντικές μετενσαρκώσεις, ἐνῶ, κατά τό Χριστιανισμό, ἀφοῦ «ἀπόκειται (: ἐπιφυλάσσεται) τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν (: νά πεθάνουν μία φορά)»(Ἑβρ 9,

Continue reading “Λαμπτήρες Θρησκευτικού Φθορισμού”