Τα θαυμάσια του Θεού

Μερικά Προλογικά

Ὁ Umberto Εco προσεγγίζει τήν ἀλήθεια: «Στίς ἀμερικανικές πόλεις, ὅταν στό σηματοδότη ἀνάβη τό πράσινο, ἀνάβει καί μιά ἐπιγραφή πού λέει “walk” (προχώρα). Στό Νew Υorker, λοιπόν, δημοσιεύθηκε ἕνα θαυμάσιο σκίτσο στό ὁποῖο, ἕνας κύριος μέ πατερίτσες, βλέποντας τήν ἐπιγραφή, πετάει τίς πατερίτσες καί διασχίζει τό δρόμο, στρέφοντας μέ εὐγνωμοσύνη τά μάτια του στόν οὐρανό. Ἄν τό “προχώρα” τό λέη ὁ ρυθμιστής τῆς κυκλοφορίας, σημαίνει ἁπλᾶ ὅτι μποροῦμε νά περάσουμε ἀπέναντι, ἄν, ὅμως, σκεφθοῦμε ὅτι τό λέει ὁ Ἰησοῦς ἤδη ἔχουμε τό θαῦμα».

«Ὁ Dmitrije Mitrinovic (ἕνας ἐλάχιστα γνωστός γιουγκοσλάβος φιλόσοφος) εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι γνῶσι εἶναι νά σέ ἐκπλήσση τό παραμικρό». Τά θαύματα γιά τούς καλοπροαίρετους εἶναι συχνότατα.

  • Διαβάζουμε: «“Ὅποιος δέν πιστεύει σέ θαύματα δέν εἶναι ρεαλιστής”,

Continue reading “Τα θαυμάσια του Θεού”

Βίβλος και Εξέλιξι

Πρόλογος

«Δός μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασί σου καί ἔγειρον προφητείας τάς ἐπ᾿ ὀνόματί σου»(ΣΣειρ 36, 14): «Δῶσε τή μαρτυρία Σου γιά τά ἐν ἀρχῇ κτίσματά Σου καί ἀνόρθωσε τίς ἐξ ὀνόματός Σου προφητεῖες». Ὁ Σειραχίδης προφητεύει τήν ἀνασκολόπισι τῆς Βίβλου ἀπό τούς φιλοεξελικτικούς σ᾽ ὅ,τι ἀφορᾶ τή διδασκαλία τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Μωυσέως γιά τή δημιουργία.

Παραδέχεται ὁ Χρῆστος Βαρελᾶς: «Ἡ Κοσμολογία περιγράφει ἕνα ἐνδιαφέρον μοντέλο γιά τή δημιουργία τοῦ σύμπαντος, πού σέ τελική ἀνάλυσι, ὅμως, ἀποτυγχάνει νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό θεμελιώδη ἐρωτήματα: Ποιός; Τί; Πῶς; Γιατί αὐτό; Γιατί ὄχι κάτι ἄλλο; Γιατί ὄχι τίποτε;».

° Ἀκόμα: «Ἄν πάλι ὑποθέσουμε πώς ἡ κοσμική ἁλυσίδα αἰτίου-ἀποτελέσματος δέν ἔχει ἀρχή —ἄποψι ἰδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ τῶν ἀθεϊστῶν—,

Continue reading “Βίβλος και Εξέλιξι”

Γιατί δεν πετώ τη Βίβλο

Πρόλογος

Ἡ σειρά πού ἐγκαινιάζεται μέ τό βιβλίο αὐτό εἶναι μιά καυτή πατάτα. Γιά νά μήν κάψουν, λοιπόν, τά χέρια τους οἱ ἀναγνῶστες πρέπει, προτοῦ νά συνεχίσουν στίς ἑπόμενες ἀράδες, νά σκεφθοῦν ἕνα οὐσιῶδες πρᾶγμα: Διακινδυνεύουν τή Βίβλο τους! Ἄν εἶναι φιλοεξελικτικοί καί καλοπροαίρετοι τοιοῦτοι ὑπάρχει περίπτωσι νά ἀνανήψουν πρός τήν ἀλήθεια τῆς Γραφῆς. Ἄν εἶναι κακοπροαίρετοι, θά πετάξουν τή Βίβλο τους καί θά κρατήσουν τήν «ἐπιστήμη». Μέ γειά τους μέ χαρά τους. Τελειώνοντας τή σειρά μας δέν θά μποροῦν νά τά κρατήσουν καί τά δύο. Ὅσοι, λοιπόν, εἶναι φιλοεξελικτικοί καί μέ χαλαρότατη ἀγάπη πρός τή Γραφή, ἄς μήν προχωρήσουν στήν ἀνάγνωσι. Περιττός κόπος καί δαπάνη. «Οὐ γάρ εἰσί ἐκ τῶν προβάτων» τοῦ Κυρίου (Ἰω 10, 26). «Οὔ με πείσῃς κἄν μέ πείσῃς»!

Continue reading “Γιατί δεν πετώ τη Βίβλο”