Αγιολογία

Ἀνέφερε ὁ Δ. Παναγόπουλος σέ κήρυγμά του: «Διάβαζα κάτι πού ἔχει σχέσι μ᾽ ἕναν ὁ ὁποῖος ἐπί 55 χρόνια ζοῦσε ἔγκλειστος σέ μιά τρύπα καί ὁ Σατανᾶς τόν πολεμοῦσε μέρα-νύκτα, μέ τό λογισμό τῆς πορνείας. Ἄνθρωπος 75 ἐτῶν ἤδη, καί τόν πολεμοῦσε μέ τό λογισμό αὐτό… Μιά μέρα ἀγανάκτησε ὁ Γέροντας καί λέει στό διάβολο:

—Γεράσαμε ἐδῶ μαζί, 55 ὁλόκληρα χρόνια. Ἄφησέ με πλέον.

Καί τί νομίζετε ὅτι τοῦ εἶπε;

—Ἐάν μοῦ ὁρκισθῆς κάτι καί δέν τό πῆς σέ κανένα, θά σέ ἀφήσω.

—Νά ἀκούσω, λέει ὁ Γέροντας.

—Θά μοῦ ὁρκισθῆς πρῶτα, ἐπιμένει ὁ Διάβολος.

Ὑπακούει ὁ Γέροντας καί λέει ὁ Διάβολος:

—Αὐτό τό ὁποῖο ἔχεις ἐκεῖ πέρα νά τό βγάλης,

Continue reading “Αγιολογία”

Αντιαιρετικά Εφόδια

«Οἱ προτεστάντες “πέταξαν τό αὐγό ἀντί νά σπάσουν τό τσόφλι”»(Watts Αlan): ἀντί νά πετάξουν τά αἱρετικά τῶν Παπικῶν καί νά κρατήσουν τό ὀρθόδοξο περιεχόμενο, αὐτοί τό πέταξαν κι αὐτό.

«Τά δόγματα σερβίρονται σάν σέ buffet ἑστιατορίου: Ἀποχή, ἐξομολόγησι, Θεία Κοινωνία, βάπτισι, Θεία Λειτουργία, κάντε ὅποιο συνδυασμό σᾶς ἀρέσει καί ἀγνοῆστε τά ὑπόλοιπα… Τί εἴδους πνευματική καθοδήγησι προσφέρει ἡ αἵρεσι;»

«Ἦλθαν κάποιοι στόν ἀββᾶ Κυριακό, τόν πρεσβύτερο τῆς Λαύρας τοῦ Καλαμῶνος, πού βρίσκεται στόν ἅγιο Ἰορδάνη καί τούς διηγήθηκε ὁ γέροντας τά ἑξῆς: μιά μέρα συνέβη νά δῶ στόν ὕπνο μου κάποια γυναῖκα σεμνοπρεπῆ, ντυμένη στήν πορφύρα καί μαζί της δύο ἄνδρες ἱεροπρεπεῖς καί ἐνδόξους, νά στέκωνται ἔξω ἀπό τό κελλί μου· ἐγώ κατάλαβα ὅτι ἡ μέν γυναῖκα εἶναι ἡ δέσποινα Κυρία Θεοτόκος,

Continue reading “Αντιαιρετικά Εφόδια”

Βάπτισμα – Χρίσμα – Γλωσσολαλιά

Γιά Νηπιοβαπτισμό: «Μέ τήν ἴδια λογική θά μποροῦσε κανεῖς νά ὑποθέσει ὅτι εἶναι προτιμότερο νά μή δίνατε τροφή στό παιδί σας ἀλλά νά περιμένετε μέχρις ὅτου μεγαλώσει καί εἶναι σέ θέσι νά διαλέξει μόνο του τό διαιτολόγιό του. Ἤ ὅτι εἶναι καλύτερα νά μή μιλᾶτε στό παιδί σας ὥστε νά διαλέξει μόνο του ποιά γλῶσσα θά μιλήσει».

Βαπτίζοντες αὐτούς: οὔτε ἡλικία καθόρισε, οὔτε τό νηπιοβαπτισμό ἀπηγόρευσε. Τό ἴδιο καί οἱ βαπτισμοί ὑπό τῶν ἀποστόλων: «προσέταξέ τε αὐτούς βαπτισθῆναι»(Πρξ 10, 48)· «ἐβαπτίσθη [ἡ Λυδία] καί ὁ οἶκος αὐτῆς»(Πρξ 16, 15)· «Καί παραλαβών αὐτούς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρα τῆς νυκτός ἔλουσεν ἀπό τῶν πληγῶν, καί ἐβαπτίσθη αὐτός καί οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα»(Πρξ 16, 33)· «Κρίσπος δέ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ σύν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· Καί πολλοί τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καί ἐβαπτίζοντο»(Πρξ 18,

Continue reading “Βάπτισμα – Χρίσμα – Γλωσσολαλιά”

Η Μητέρα μας η Εκκλησία

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὁρισμένα γνωρίσματα. Ἄς δοῦμε μερικά:

Ὁ Ἅγ. Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων γράφει: «Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τήν δύσιν αὐτοῦ»(Ψ 103, 19). «Πολλοί φαίνεται ὅτι ἐκλαμβάνουν αὐτό τό χωρίο ὅτι λέγεται μυστικῶς περί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας· ὅτι ἀναγνώρισε τό πάθος τοῦ ἰδίου Του σώματος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος λέει: “Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τόν υἱόν”(Ἰω 17, 1), ὥστε μέ ἐκείνη τή δύσι Του νά δωρήση σέ ὅλους ζωή αἰώνιο, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦντο μέ τή δύσι τοῦ αἰωνίου θανάτου· καί ἡ Ἐκκλησία νά ἔχη τούς καιρούς της, δηλ. τοῦ διωγμοῦ καί τῆς εἰρήνης.

Διότι φαίνεται νά ἐκλείπη, ὅπως ἡ σελήνη, ἀλλά δέν ἐκλείπει. Εἶναι δυνατόν νά ἐπισκιάζεται,

Continue reading “Η Μητέρα μας η Εκκλησία”