Η Ανατροφή των παιδιών

Ὁ γερο-σοφός Ricci ἔλεγε στόν πατέρα τοῦ Galileo Galilei: «Αὐτό τό παιδί εἶναι σάν ἕνα θαυμάσιο λαγοῦτο χωρίς χορδές. Νά τοῦ τίς προμηθέψετε!»(Z, 27). Αὐτό, μεταφερόμενο στά καθ᾽ ἡμᾶς, σημαίνει: Θά πρέπη τά παιδιά μας νά καθοδηγηθοῦν χριστιανικά γιά νά φθάσουν ἀπό τό «κατ᾽ εἰκόνα» στό «καθ᾽ ὁμοίωσι».

Καί αὐτό δέν εἶναι κάτι ἁπλό. Εἶναι, κατά τόν Ἅγ. Γρηγόριο τό Θεολόγο, «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν», ὑψίστη τέχνη καί ὑψίστη ἐπιστήμη. Πῶς θά τά καταφέρουμε, λοιπόν; Μά μέ τό δικό μας προσωπικό ἁγιασμό καί τήν τακτική ἐξομολόγησι.

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, βέβαια, ὅτι ἡ χριστιανική ἀγωγή κρατᾶ μιά ὁλόκληρη ζωή καί πρέπει νά ἀρχίζη ἐνωρίτατα: στήν πήλινη πλάκα γράφεις ὅταν εἶναι μαλακή· ὄχι ὅταν ψηθῆ.

Ὅταν οἱ γονεῖς,

Continue reading “Η Ανατροφή των παιδιών”

Ο Γάμος

Στή μελέτη μας αὐτή θά ἀσχοληθοῦμε λίγο μέ ἕνα ἀπό τά σπουδαιότερα θέματα τῆς ἐπιγείου ζωῆς: τό γάμο. Θά δοῦμε τήν ἱερότητά του, καθώς καί τήν προσπάθεια ἀμαυρώσεώς του ἐκ μέρους τοῦ διαβόλου.

Θά δοῦμε, ἐπίσης, τίς εὐλογίες τίς ὁποῖες ἀπολαμβάνει ἕνα ζεῦγος, ὅταν θεμελιώση τή συνεύρεσι καί συνοίκησί του μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας στό θρησκευτικό γάμο.

Θά ψηλαφήσουμε τήν ἱερότητα τῶν συζυγικῶν σχέσεων, ὅταν αὐτές ἐπιτελοῦνται μέσα στό πνεῦμα τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καθώς καί τίς συνέπειες ἀπό τή σαρκολατρία.

Θά διαπιστώσουμε τίς βλαβερές συνέπειες τῶν διαζυγίων καί τῶν πολιτικῶν «γάμων».

Θά εὐχηθοῦμε, τέλος, κάθε εὐλογία πνευματική σ᾽ ὅσους νέους ἀρχίζουν τήν κοινή ζωή τους μέ τή συνδετική χεῖρα τοῦ Κυρίου μας.

Continue reading “Ο Γάμος”