Εκκλησία και Αποκρυφισμός

Τό μέλλον ὑπῆρξε ἀνέκαθεν terra incognita γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ καθένας ἔκανε συνεχῶς προσπάθειες νά διεμβολίση τό τεῖχος τῆς ἀγνοίας καί νά δῆ ἔστω ἀμυδρά κάτι ἀπό τό βασίλειο αὐτό. Θέλει νά καθοδηγηθῆ στήν πορεία του. Νά, ὅμως, πού ἐδῶ παρεμβαίνει ὁ διάβολος μέ τήν ἐπιθυμία του νά καθοδηγῆ. Καί αὐτό, βέβαια, μέ τελικό σκοπό τήν ἀπόσπασι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό καί τήν προσχώρησί του στό βασίλειο τοῦ σατανᾶ. Ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη πρός τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο, προειδοποιεῖ καί βοηθᾶ. Μᾶς ἀποκαλύπτει Αὐτός ὅ,τι χρειάζεται νά ξέρουμε καί, παράλληλα, μᾶς προειδοποιεῖ γιά τό θανάσιμο κίνδυνο τῆς ἀπωλείας τῆς ψυχῆς μας.

Στόν παρόντα τόμο θά ἀποκαλύψουμε τά σχέδια τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του: Θά δοῦμε στίς ἑπόμενες σελίδες πῶς οἱ πολιτικοί,

Continue reading “Εκκλησία και Αποκρυφισμός”

Το Χαμόγελο του Θεού

Θελήσαμε νά προσφέρουμε στήν ἀγάπη σας μία πλούσια ἀνθοδέσμη ἀπό τό φυτώριο τῆς Ἐκκλησίας. Τά ἄνθη της, ἁπλά λουλούδια, ἄνθρωποι ταπεινοί, «μωρά τοῦ κόσμου», πού ἀνθοβόλησαν στό χῶρο της δέν τράβηξαν τήν προσοχή τῶν μεγάλων καί τρανῶν τοῦ «παρόντος αἰῶνος», οὔτε ἀπασχόλησαν μέ πηχιαίους τίτλους τήν ἐπικαιρότητα. Εἶχαν, ὅμως, τή σφραγίδα τοῦ οὐρανοῦ: ὁ Θεός χαμογελοῦσε ὁλόκαρδα ἀπό εὐχαρίστησι βλέποντας τή ζωή τους. Τούς χαρίτωνε περισσότερο καί αὐτοί περισσότερο μυρόβλυζαν καί διασποῦσαν τό βόρβορο τοῦ συγχρόνου κοπρῶνα.

Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς συμπεριλάβαμε καί τιτλούχους, Ἐπισκόπους καί Ἄρχοντες, λίγους, βέβαια, πού, ὅμως, ἦταν κι αὐτοί «πτωχαδάκια τοῦ Θεοῦ».

Καιρός εἶναι νά πάρετε τήν ἀνθοδέσμη αὐτή καί νά στολίσετε τήν καρδιά σας γιά νά μοσχομυρίση καί νά μιμηθῆ.

Continue reading “Το Χαμόγελο του Θεού”