Η Θεοτόκος

Στό παρόν πρῶτο Κεφάλαιο θά διαπραγματευθοῦμε τό θέμα τῆς ἀσπίλου συλλήψεως τῆς Θεομήτορος, τό ἄν δηλ. ἡ Θεοτόκος δέν εἶχε τό προπατορικό ἁμάρτημα, ὅπως πρεσβεύουν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί.

Ἡ Ἐκκλησία πρεσβεύει ὅτι ἡ Θεοτόκος γεννήθηκε μέ τόν προπατορικό σπίλο, ἀλλά —συνεπείᾳ τῆς συνεργείας θείου παράγοντος καί προσωπικοῦ της ἀγῶνα— δέν εἶχε προσωπικές ἁμαρτίες, παρά τούς πειρασμούς, τούς ὁποίους, ἀναπόφευκτα ὡς ἄνθρωπος, ὑπέστη.

Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος, ἐπίσκοπος Μιλάνου, «διδάσκει σχετικά μέ τήν καθολικότητα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἀπ’ τό ὁποῖο μόνο ὁ Χριστός ἀποτελεῖ ἐξαίρεσι. “Ἀπό ὅλους ὅσοι γεννήθηκαν ἀπό γυναῖκες, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας πού εἶναι τελείως ἅγιος, ἐκτός ἀπ’ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος μ’ ἕνα ξεχωριστό τρόπο ἀμώμου γεννήσεως, δέν δοκίμασε ἐπίγειο μίασμα”(Ἅγ. Ἀμβρόσιος,

Continue reading “Η Θεοτόκος”

Εκκλησία και μαγεία

Οἱ ἀντίχριστοι, ἀπό μίσος πρός τήν Ἐκκλησία, ὀνόμασαν μιά ἱστορική περίοδο Μεσαίωνα, σκοτεινούς αἰῶνες. Καί τοῦτο, διότι, κατ᾽ αὐτούς, ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἐκείνη πού ἐμπόδιζε τήν ἐπιστήμη νά ἀνθίση καί κυριαρχοῦσε αὐτή. Ὅ,τι πιό ἀναληθές, βέβαια. Ἡ κυριαρχία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐσωτερική· εἶναι ὅπως τό ὑπόγειο νερό πού ἀρδεύει ἕνα ὁλάνθιστο λιβάδι.

Μόνο ἕνας πραγματικός Χριστιανός μπορεῖ, ἐξάλλου, νά ἀσκήση πραγματική ἐπιστήμη. Κι αὐτό, διότι ὁ Χριστιανός ἀπομαγεύει τή κτίσι ἀπ᾽ ὅλο τό συρφετό τοῦ διαβόλου: νύμφες, νεράιδες, φαντάσματα κττ..

Ἡ κτίσι, ἀκόμα, ἀνήκει σ᾽ αὐτόν θεόθεν: «καί εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ᾽ ὁμοίωσιν (: μέ ἀφορμές ὁμοιώσεως πρός ἐμᾶς, τά τρία πρόσωπα τῆς Θεότητος), καί ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καί τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπί γῆς γῆς.

Continue reading “Εκκλησία και μαγεία”

Ομιλίες 2012-2013

  1. Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 (Περί πατρός Παϊσίου α’)
  2. Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012 (Περί πατρός Παϊσίου β’)
  3. Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 (Περί πατρός Παϊσίου γ’)
  4. Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012
  5. Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2012
  6. Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 (Λόγια του Pascal)

Continue reading “Ομιλίες 2012-2013”