Χριστιανικός Πολιτικός Λόγος

Ἐπισημαίνει ὁ Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης: «Ὁ ὅρος “σοσιαλισμός” εἶναι πολυσήμαντος. Ὑπάρχει σοσιαλισμός συναισθηματικός, ρομαντικός, “οὐτοπιστικός” κλπ.. Ὑπάρχει, ὅμως, καί ὁ σιδηροῦς σοσιαλισμός τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Ἀλλά κι ἐδῶ προβάλλει τό δραματικό στοιχεῖο στήν Πολιτική Οἰκονομία. Ὁ ἐπιστημονικός σοσιαλισμός ὅπως καί ἡ φιλελεύθερη σχολή καί ὁ καπιταλισμός εἶναι γέννημα τῆς μηχανιστικῆς ἀντιλήψεως τῆς οἰκονομίας, τῆς Αmoralité, ἡ ὁποία στούς οἰκονομικούς νόμους βλέπει νόμους φυσικούς, χωρίς καμμία ἐπιστημονική δυνατότητα ἠθικῆς ἀξιολογήσεως.

Γιατί εἶναι δίκαιο νά κατανεμηθῆ ἐξίσου ὁ πλοῦτος; Γιατί δέν εἶναι δίκαιο τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου; Εἶναι βασικό στόν ὑλισμό, στή φυσιοκρατία ὅτι τό πᾶν εἶναι φύσι καί πέραν τῆς φύσεως τίποτε δέν ὑπάρχει στόν κόσμο. Ἄν αὐτό εἶναι σωστό, τότε γιατί δέν εἶναι φυσικό τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου καί γιατί δέν εἶναι δίκαιο τό μεγάλο ψάρι νά τρώη τό μικρό;

Continue reading “Χριστιανικός Πολιτικός Λόγος”