Μικρή Κλίμακα

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος μᾶς ἔχει προσφέρει μιά θαυμάσια Κλίμακα πρός τόν οὐρανό. Τό σχετικό βιβλίο του ἔχει θρέψει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους πνευματικά. Πρός τί, λοιπόν, ἡ συρραφή ἑνός παρομοίου βιβλίου; Ὁ λόγος εἶναι ἕνας καί μόνος: νά συμπεριλάβουμε στήν πνευματική φαρέτρα μας καί τή βοήθεια τῶν μεταγενεστέρων ἀπό τόν Ἅγ. Ἰωάννη Πατέρων, Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων καί ἄλλων ἀγωνιζομένων Χριστιανῶν. Ἄς ἀπολαύσουμε, λοιπόν, τά πνευματικά τους ἐδέσματα.

ΒΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ

«῎Ισως νά πῆ κάποιος: “Καί ἐγώ ἤθελα νά φυλάξω τόν ἑαυτό μου ἀπό τό μολυσμό, ἀλλά τί νά κάνω πού δέν ἔχω τή δύναμι;”. Αὐτό μοιάζει μ᾽ ἐκεῖνον πού θέλει νά νικήση τούς ἐχθρούς χωρίς μάχη καί χωρίς κόπο· ἐπειδή κι ἐμεῖς προσφέρουμε σ᾽ ἐκείνους πού μᾶς πολεμοῦν βέλη ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Continue reading “Μικρή Κλίμακα”

GPS για τον Παράδεισο

«Ὅπως συμβαίνει καί γιά τά ἐπίγεια ταξίδια, βοηθάει πολύ μιά σύγχρονη ἐφεύρεσι πού, φωνητικά καί ὀπτικά, ὑπαγορεύει τό ἀκολουθητέο δρομολόγιο: τό GPS (Global Positioning System) —τό Σύστημα Καθορισμοῦ Θέσεως στήν Ὑδρόγειο. Καί, βέβαια, στό πνευματικό ταξίδι πρός τόν Παράδεισο αὐτοί πού ὑποδεικνύουν διαδρομές, ἀλλά, ταυτόχρονα, καί βοηθοῦν εἶναι οἱ Ἅγιοι καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, πού βάδισαν πρίν ἀπό μᾶς τόν ἴδιο δρόμο καί ξέρουν τίς κακοτοπιές, ἀλλά καί τίς σωστικές ὀάσεις του. Ἄς πάρουμε, λοιπόν, τίς πνευματικές ὁδηγίες τους καί ἄς ξεκινήσουμε.

Καί, ὅπως καί στά ἀεροπορικά ταξίδια, ὁ πιλότος (ὁ Κύριός μας) καί τό πλήρωμα (ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι καί οἱ Ἄγγελοι) μᾶς καλωσορίζουν καί μᾶς εὔχονται καλό ταξίδι.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Ἐπίσης: «Θανάτωσε τήν ἁμαρτία καί τότε θά εἶναι περιττά τά δάκρυα τῆς ὀδύνης στούς ὀφθαλμούς σου.

Continue reading “GPS για τον Παράδεισο”

Εκκλησία και Οικονομία

Τό παρόν βιβλίο εἶναι ἀνταπόκρισι σέ σχετικό αἴτημα ἀγαπητοῦ πνευματικοῦ μου τέκνου, πού διατυπώθηκε σέ ἀνύποπτο χρόνο, πρίν ξεσπάση ἡ λαίλαπα τῆς παρούσης οἰκονομικῆς κρίσεως.

Πολλοί θέλουν τήν Ἐκκλησία κλεισμένη μόνο στούς τέσσερεις τοίχους τῶν ναῶν νά ἀπαγγέλλη προσευχές ἤ σέ συνεδριακά κέντρα (panel discussions=πᾶμε νά ξεσκάσουμε!), ἀλληλοακουόντων καί μόνο, Ἐπισκόπων καί ἄλλων Κληρικῶν, σιτιζομένων καί φωτογραφιζομένων καί συγγραφόντων συλλογικούς τόμους νεφελωδῶν θεμάτων τοῦ τύπου: Τό εἶδος τῶν φυτῶν τῶν φυομένων ἐν Καρπάθῳ καί ἀναφερομένων εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν!!! Καί τήν ἴδια στιγμή ὁ διάβολος τρώει τοῦ κόσμου τά παιδιά: ἀνεργία, καταπίεσι, φτώχεια, αἱρέσεις, πορνεῖες, διαζύγια κλπ. κλπ..

Ἐμεῖς δέν εἴμασθε αὐτῆς τῆς γραμμῆς. Πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει νά χαϊδεύη αὐτιά Κυβερνώντων,

Continue reading “Εκκλησία και Οικονομία”