Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, μεγάλος ἀπολογητής καί ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας, γεννήθηκε στή Δαμασκό τῆς Συρίας ἐπί εἰκονομάχου Αὑτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Λέων Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου.

Σπούδασε μαζί μέ τόν ἀδελφό του Κοσμᾶ (τόν μετέπειτα Ἅγ. Κοσμᾶ Ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ) σέ ἅγιο διδάσκαλο ὅλες τίς ἐπιστῆμες: Φιλοσοφία, Ρητορική, Διαλεκτική, Ἀριθμητική, Γεωμετρία, Ἀστρολογία κλπ.. Στή συνέχεια γίνεται Πρωθυπουργός τῶν Ἀράβων.

Ἐνῶ μαίνεται ἡ εἰκονομαχία ἀπ’ τόν εἰκονομάχο Αὑτοκράτορα Βυζαντίου Λέοντα Γ΄ τόν Ἴσαυρο, μάχεται στήν πρώτη γραμμή στέλνοντας πολλές ἐπιστολές ἀπ’ τή Δαμασκό στή Βασιλεύουσα καταπολεμώντας τήν αἵρεσι τῶν εἰκονομάχων, στηρίζοντας τούς πιστούς.

Ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος δέν μποροῦσε νά συλλάβη τόν Ἁγ. Ἰωάννη, διότι βρισκόταν σέ ἄλλο κράτος στό ὁποῖο δέν εἶχε καμμία ἐξουσία. Ἔτσι τόν συκοφαντοῦν μέ πλαστές ἐπιστολές καλλιγράφου,

Continue reading “Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός”

Το site

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σκεφθήκαμε νά ἀναρτήσουμε μιά ἱστοσελίδα στήν ὁποία θά περιλαμβάνουμε χριστιανικές θέσεις καί τοποθετήσεις σέ διάφορες ἀπορίες συνανθρώπων μας ἀλλά καί σέ —κακοπροαίρετες ἤ καλοπροαίρετες— αἰχμές ἀθέων ἤ αἱρετικῶν. Τό ὑλικό τό ὁποῖο ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός εἶναι χιλιοπλάσιο ἀπό ἐκεῖνο τῶν ἀρνητῶν. Ἁπλῶς δέν εἶναι γνωστό, γι᾽ αὐτό πιστεύουν πολλοί ὅτι οἱ κυκλοφοροῦσες ἀθεϊστικές καί αἱρετικές θέσεις εἶναι καί ἀληθινές.

Ἐπιθυμοῦμε τίς προσευχές σας καί τυχόν δικό σας ὑλικό πρός ὑπεράσπισι τῶν θέσεών μας.

Καλή ἀρχή!Continue reading “Το site”

ΑΘΕΙΣΜΟΣ: Τίνος είναι η αυταπάτη

«Στίς ἀρχές τοῦ 1965, ἔφεραν στό Νοσοκομεῖο Παίδων τῆς Μόσχας τή μικρή κόρη ἑνός διασήμου σοβιετικοῦ ἐπιστήμονος, μέλους τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Τό κοριτσάκι, ἡλικίας 8 ἐτῶν, ἐπειδή οἱ γονεῖς εἶχαν πάει στό ἐξωτερικό γιά ἐπιστημονική ἐργασία, ἔμεινε τόν τελευταῖο καιρό σ᾽ ἕνα κρατικό οἰκοτροφεῖο καί ἐκεῖ ἀρρώστησε. Τό κορίτσι μεταφέρθηκε στό νοσοκομεῖο, διότι παρουσίασε πυρετό πολύ ὑψηλό, ὁ ὁποῖος μέ τίποτε δέν ὑποχωροῦσε. Τήν πέμπτη ἡμέρα ἀπό τότε πού ἐκδηλώθηκε ἔπεσε σέ κῶμα.

Ξαφνικά, σηκώθηκε στό κρεβάτι της καί ρώτησε:

—Ποῦ εἶναι ὁ μπαμπᾶς καί ἡ μαμά μου; Γιατί δέν εἶναι ἐδῶ;

Ὁ γιατρός καί οἱ νοσοκόμες προσπάθησαν νά τήν καθησυχάσουν λέγοντας ὅτι οἱ γονεῖς της θά ἔρθουν σέ λίγο ἀεροπορικῶς.

—Τότε εἰδοποιῆστε ἀμέσως τή γιαγιά μου,

Continue reading “ΑΘΕΙΣΜΟΣ: Τίνος είναι η αυταπάτη”

Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν

«Ὁ μακάριος Ἰωάννης ὁ Βοστρηνός, ρώτησε τούς δαίμονες:

—Ποιά πράγματα φοβᾶσθε ἀπό τούς Χριστιανούς;

Τοῦ λένε ἐκεῖνοι:

—Ὄντως ἔχετε τρία πράγματα μεγάλα· ἕνα πού τό φορᾶτε στό λαιμό σας, ἕνα πού λούζεσθε στήν ἐκκλησία καί ἕνα πού τρῶτε στή σύναξι.

Κατάλαβε, βέβαια, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰωάννης, ὅτι ἐννοοῦν τόν τίμιο σταυρό, τό ἅγιο βάπτισμα καί τήν ἁγία κοινωνία, καί τούς ξαναρώτησε:

—Ἀπό αὐτά τώρα τά τρία πράγματα, ποιό φοβᾶσθε περισσότερο;

Τότε ἐκεῖνοι τοῦ ἀποκρίθηκαν:

—Πράγματι, ἄν φυλάγατε καλά αὐτό πού μεταλαβαίνετε, κανένας ἀπό μᾶς δέν θά μποροῦσε νά κάνη κακό σέ Χριστιανό.

Δοξάζοντας τό Θεό γιά τά λεχθέντα ὁ εὐσεβής Ἰωάννης,

Continue reading “Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν”