Περί Χριστιανισμού

  • Ἀπό τό ἔργο τοῦ Corneille «Πολύευκτος ὁ Μάρτυς»: «Ὁ πατέρας της [τῆς Παυλίνας, συζύγου τοῦ Πολυεύκτου], πού ἔγινε ἡ αἰτία τῆς καταδίκης τοῦ Πολυεύκτου, μετά τόν ἡρωϊκό θάνατο τοῦ γαμπροῦ του ὁμολογεῖ στούς ἐθνικούς: “Ἐγώ τόν ἔκανα μάρτυρα, ὁ θάνατός του μέ ἔκανε Χριστιανό. Ἐγώ προξένησα ὅλη τήν εὐτυχία του, αὐτός θά κάνη τή δική μου. Ἔτσι ἐκδικεῖται καί ὀργίζεται ἕνας Χριστιανός”»(Μ, 13).
  • Ὁ Chateaubriand στίς Ἱστορικές Μελέτες του «διακηρύττει ὅτι ὁ Χριστιανισμός ὑπῆρξε ὁ ναυαγοσώστης τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Παρέκει, ὅτι “δέν ὑπάρχει τίποτε μετά τό Χριστιανισμό· ὁ Χριστιανισμός δέν ἔχει κανένα κληρονόμο”»(Μ, 47).
  • Ὁ Ἀλ. Τσιριντάνης σημειώνει: «Ὁ Χριστιανισμός, θετικό σύστημα χαρᾶς, κατεδίκασε τήν ἀπαισιοδοξία παλαιῶν θρησκευμάτων καί νεωτέρων φιλοσοφικῶν σχολῶν.

Continue reading “Περί Χριστιανισμού”

Ψυχική Τόνωσι

Μικρές ἀλήθειες: «Τά δάκρυα τῆς μητέρας εἶναι ἡ πιό ἰσχυρή ὑδροηλεκτρική δύναμι τοῦ κόσμου»

«Ἡ σεμνότητα εἶναι ἡ ταξιθέτις πού μᾶς βοηθάει νά βρίσκουμε πάντα στή ζωή, τή σωστή μας θέσι»

«Ὁ Soljenitsyne ἔχει πεῖ σέ μιά ἀξιομνημόνευτη φράσι του, ὅτι “ἡ διαχωριστική γραμμή μεταξύ τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ περνᾶ μέσα ἀπό τήν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου”».

Μικρές ἀλήθειες: «Ἡ καλή φήμη εἶναι ἕνα ἄλογο, πού ὅλοι θέλουν νά τό καβαλικέψ

ουν. Ἀλλά λίγοι θέλουν νά τό ταΐσουν».

«Ἡ ζωή μοιάζει μέ βιβλίο, τό ὁποῖο οἱ ἐπιπόλαιοι καί οἱ τεμπέληδες τό φυλλομετροῦν ἀδιάφορα, ἐνῶ οἱ φρόνιμοι τό διαβάζουν μέ προσοχή γιατί ξέρουν ὅτι μιά μονάχα φορά ἐπιτρέπεται νά τό διαβάσουν».

Continue reading “Ψυχική Τόνωσι”

Καλοί Λιμένες

Ἡ σειρά μας Κηρυκτικές Ἱστορίες εἶναι ἕνα διαχρονικό ἡμερολόγιο. Σταχυολογοῦμε, λοιπόν, κάποιες ἀπ᾽ αὐτές.

Τερτυλλιανός: «Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συναθροιζόμαστε στή θεία λατρεία σάν στρατός γιά νά πολιορκήσουμε τό Θεό μέ τίς προσευχές μας».

Μικρές ἀλήθειες: «Οἱ εὐτυχισμένοι πρέπει νά ξέρουν ὅτι ὅσο πιό γεμάτο τό ποτήρι τόσο πιό εὔκολα χύνεται».

«Ἤξερε τά πάντα γιά τή χριστιανική πίστι, ἐκτός ἀπ᾽ τόν τρόπο νά τή ζῆ».

«Ὅταν λές τά μυστικά σου στόν ἄνεμο, δέν μπορεῖς, ὅταν μαθευτοῦν, νά τά βάζης μέ τά δέντρα».

Ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος Bloom: «Πρίν λίγο καιρό, γύρισα ἀπ᾽ τήν Ἀμερική, ὅπου κάποιος διεκήρυττε τήν ἑτοιμότητά του νά δώση τή ζωή του γιά τούς πεινασμένους καί τούς ἐμπερίστατους· τόν ρώτησα,

Continue reading “Καλοί Λιμένες”

Χριστιανισμός και Κόσμος

Οἱ ἀγαπητοί ἀναγνῶστες θά ἔχουν παρατηρήσει στίς προθῆκες κοσμηματοπωλείων τά πολύτιμα καί λαμπερά διαμάντια νά ἔχουν σάν βάσι ἕνα κομμάτι μαύρου βελούδου· κι αὐτό γιά νά τονίζεται ἡ λάμψι τους καί νά προσελκύωνται τά ἀδηφάγα βλέμματα τῶν πιθανῶν ἀγοραστῶν.

Στό βιβλίο αὐτό, θά ἐξετάσουμε τό μαῦρο βελοῦδο-πλαίσιο τοῦ ὑπερτίμου Χριστιανισμοῦ: τίς παντοειδεῖς βρωμιές καί λανθασμένες δοξασίες τῶν θρησκειῶν τίς ὁποῖες (πίστεις) ἀντικατέστησε Αὐτός φέρνοντας στή ζωή τῶν λαῶν τήν ἀγάπη καί τή χριστιανική ἀρετή γενικότερα.

Γράφει ἡ Μαρία Δαράκη, καθηγ. στό Université de Paris VIII: «Ἡ “Κυνική κληρονομιά” τοῦ Στωϊκισμοῦ [ὑπ.: Στά κείμενα τά ὁποῖα παραθέτουμε οἱ παραπομπές ἀναφέρονται στή συλλογή Stoïcorum Veterum Fragmenta (SVF).].

1. Στόν οἶκο τῶν Σοφῶν οἱ γυναῖκες θά εἶναι κοινή ἰδιοκτησία κι ὁ πρῶτος τυχών θά μπορῆ νά πηγαίνη μέ τήν πρώτη τυχοῦσα (SVF,

Continue reading “Χριστιανισμός και Κόσμος”

Οδηγός Εξομολογητικής

Τό παρόν βιβλίο εἶναι ἕνα ἐγχειρίδιο βοηθείας κυρίως τῶν Πνευματικῶν, ἀλλά καί κάθε ἀγωνιζόμενου Χριστιανοῦ πού ἔχει σάν στόχο τήν ἱεραποστολή.

Οἱ καλοί Πνευματικοί συνήθως τυραννοῦνται ἀπό δύο ἀντίθετες σκέψεις: Μήπως εἶμαι ἐλαστικός ὑπέρ τό δέον; Ἤ μήπως εἶμαι αὐστηρός καί ἀποκρουστικός; Ἡ ἀνάγνωσι, ὅμως, περιστατικῶν ὁμοίων μέ τά δικά τους, ἐκ μέρους ἁγιασμένων Κληρικῶν, τούς ἐπαναφέρει στή μέση καί βασιλική ὁδό. Τέτοια ἀκριβῶς περιστατικά, ἀλλά καί ἀπόψεις τους, περιλαμβάνει τό παρόν πόνημα: «Ἐφόσον καί αὐτοί συμπεριφέρθηκαν παρόμοια, ἄς ἔχω ἥσυχη τή συνείδησί μου».

Εὐχόμασθε ἡ καλή ἐξομολόγησι νά ἁπλωθῆ ἀπ᾽ ἄκρου σ᾽ ἄκρο τῆς εὐλογημένης πατρίδος μας. Ἀμήν.

Ἀναφέρει ὁ π. Παΐσιος: «Γέροντα, μερικοί χαρακτῆρες πού εἶναι δύσκολοι, στριμμένοι, πῶς θά βοηθηθοῦν;

—Ἐγώ σάν μαραγκός δούλευα καί στριμμένα ξύλα.

Continue reading “Οδηγός Εξομολογητικής”